זקוקים לעורך דין - אנחנו כאן בשבילך!

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם במהירות

  זקוקים לעורך דין - אנחנו כאן בשבילך!

  מלאו את הפרטים ונחזור אליכם במהירות

   הטלת ערובה להבטחת הוצאות

   כאשר חברה בע"מ מגישה תביעה, בית המשפט עלול לחייב אותה בהטלת ערובה להבטחת הוצאות הנתבע. המטרה של הערובה היא להבטיח את הוצאות הנתבע, אם יתברר שהתביעה לא היתה מוצדקת. לכן, חשוב מאוד להתייעץ עם עורך דין מסחרי, לפני הגשת תביעה. סמכות זו מעוגנת בהוראת סעיף 353א לחוק החברות, אשר קובעת בהאי לישנא:

   הסמכות להורות על הטלת ערובה להבטחת הוצאות

   "הוגשה לבית משפט תביעה על ידי חברה או חברת חוץ, אשר אחריות בעלי המניות בה מוגבלת, רשאי בית המשפט שלו הסמכות לדון בתביעה, לבקשת הנתבע, להורות כי החברה תיתן ערובה מספקת לתשלום הוצאות הנתבע אם יזכה בדין, ורשאי הוא לעכב את ההליכים עד שתינתן הערובה, אלא אם כן סבר כי נסיבות העניין אינן מצדיקות את חיוב החברה או חברת החוץ בערובה או אם החברה הוכיחה כי יש ביכולתה לשלם את הוצאות הנתבע אם יזכה בדין.".

   תכלית הטלת הערובה

   תכלית הוראת סעיף 353א לחוק החברות, היא למנוע ניצול לרעה של מסך ההתאגדות; ניצול אשר יכול לבוא לידי ביטוי, בין היתר, באמצעות הגשת תביעות על ידי ישויות משפטיות חסרות נכסים, אשר מהן לא ניתן יהיה להיפרע, במקרה של ניצחון בתביעה המתנהלת בבית המשפט. קולעים לעניין זה, דבריו של כב' השופט גרוסקופף, בעמ' 5 בעניין רע"א 6315/18 חב' ג'י אם בניה בע"מ נ' מנהל מע"מ לוד (פורסם בנבו, 07.10.2018):

   "תכליתו של סעיף 353א לחוק החברות היא להפיג את החשש שמא נתבע שזכה בדין לא יוכל להיפרע בגין הוצאותיו מתובעת המסתתרת מאחורי ישות משפטית ערטילאית נטולת נכסים (ראו: שם; אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי 684 (מהדורה שתיים עשרה, 2015))."

   וראו עוד, את דבריו של כב' השופט (כתוארו אז) אשר גרוניס, בעמ' 5 לעניין רע"א  10905/07  נאות אואזיס מלונות בע"מ נ' מרדכי  (מוטי) זיסר (פורסם בנבו, 13.07.2008), לפיהם, מניעת ניצול לרעה של מסך ההתאגדות, היא־היא התכלית, אשר עומדת ביסוד הוראת סעיף 353א לחוק החברות:

   "הרציונל לחזקה זו הינו מניעתה של הסתתרות מאחורי האישיות המשפטית של החברה כדי להימנע מלשאת בתשלום ההוצאות שנגרמו לנתבעים".

   וראו גם, את פסק דינו של כב' השופט (כתוארו אז), חנן מלצר, בעמ' 9-10 לעניין רע"א 10376/07 ל. נ הנדסה ממוחשבת בע"מ נ' בנק הפועלים בע"מ (פורסם בנבו, 11.02.2009):

   "אחת מהמטרות העיקריות של הכוח לחייב תובע – בין אם הוא בשר ודם ובין אם הוא תאגיד – בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות הנתבע היא למנוע תביעות סרק ולהבטיח תשלום הוצאותיו של הנתבע."

   באלו תנאים יורה בית המשפט על הטלת ערובה להבטחת הוצאות?

   מהתכלית שעומדת ביסוד הוראת סעיף 353א לחוק החברות, נגזור את הכללים, שבהתקיימותם, החברה-התובעת, לא תחויב בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות. כפי שניווכח להלן, בית המשפט יורה שלא לחייב בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות, בהתקיים חלופה אחת, מתוך שתי החלופות שלהלן. ראו, את דבריו של כב' השופט (כתוארו אז), אשר גרוניס, בעמ' 5 בעניין אואזיס:

   "על פי החלופה האחת, החזקה תיסתר אם הוכיחה החברה כי יהיה לאל ידה לשלם את הוצאות הנתבע, אם יזכה הוא בדין. […] על פי החלופה השנייה, החזקה ניתנת לסתירה אם סבור בית המשפט כי נסיבות העניין אינן מצדיקות את חיוב החברה בערובה. משמע, בהחליטו בבקשה להפקדת ערובה נתון לבית המשפט שיקול דעת. במסגרת הפעלת שיקול דעתו עליו ליתן דעתו לשיקולים שונים, ובכלל זה לשאלות האם הוגשה התובענה בתום לב ומה סיכוייה, האם הוגשה הבקשה לערובה רק כדי למנוע תביעה אמיתית של החברה וכן האם מצבה הכספי הרעוע של החברה התובעת נגרם על ידי התנהגות הנתבע, ועוד (ראו, יואל זוסמן סדרי הדין האזרחי 900-899 (מהדורה שביעית, שלמה לוין עורך, 1995); רע"א 544/89 אויקל תעשיות נ' נילי מפעלי מתכת, פ"ד מד(1) 647 (1990))."

   בנוסף, על המבקשת-הנתבעת לתמוך את טענותיה העובדתיות בתצהיר ערוך כדין. ומקום שבו בקשה להפקדת ערובה אינה נתמכת בתצהיר כדין, דינה להידחות, מטעם זה בלבד.

   "הבקשה להפקדת ערבון לא לוותה בתצהיר המפרט עובדות שיש בהן כדי ללמד על "חשש ממשי" שהמשיבה-התובעת לא תוכל לעמוד בהוצאות ככל שייפסקו נגדה; כי נסח רשם החברות אינו מהווה הוכחה למצבה הכלכלי של המשיבה וכי מתצהיר של יואל רטנר, עליו לא ביקשו המבקשים לחקרו, עולה שמצבה הכלכלי של המשיבה איתן והיא לא תתקשה לשאת בהוצאות המבקשים ככל שתביעתה תידחה. על יסוד כל אלה החליט בית המשפט לדחות את הבקשה והטיל על המבקשים הוצאות בסך 15,000 ₪."

   סיכום

   כללו של דבר, כאשר חברה בע"מ מגישה תביעה, בית המשפט עלול לחייב אותה בהפקדת ערובה. לכן, מומלץ להתייעץ עם עורך דין לחברות, על מנת להבטיח את הצלחתו של ההליך המשפטי.

   הצלחות המשרד

   כמעט חסר תקדים – הצלחנו להפוך פסק דין שניתן בהסכמה

   משרדנו נחל הצלחה מרשימה בבית המשפט המחוזי, במסגרת ערעור על פסק דין שניתן בבית משפט השלום בקריות. פסק הדין בבית משפט השלום ניתן מכוח ס' 79א לחוק בתי המשפט. כידוע, סיכויי הערעור על פסק דין שכזה הם קלושים עד אפסיים. אולם, משרדנו לא אמר נואש, וכנגד כל הסיכויים – ולאחר ביצוע מחקר עובדתי ומשפטי מעמיק – הצליח משרדנו להפוך את פסק הדין שניתן בבית משפט השלום, ובית המשפט המחוזי פסק לטובת הלקוח שלנו פיצויים בסך של 60,000 ₪ (!) בתוספת הוצאות משפט. אכן, משפט שתוצאתו הוא דין צדק.

   נשים שעברו כריתת שד מקבלות את הזכויות שלהן בביטוח הלאומי

   עד לאחרונה, נשים שעברו כריתת שד ושחזור, קיבלו בסניפי הביטוח הלאומי מחצית מאחוזי הנכות המגיעים להן. למה? ככה! בעקבות פנייה של משרדנו לביטוח הלאומי, הביטוח הלאומי הוציא חוזר שבו בוטלה ההנחיה ליתן רק מחצית מאחוזי הנכות המגיעים לנשים שעברו כריתת שד. מעתה ואילך, נשים אלו יקבלו את מלוא הזכויות שלהן.

   חיסכון במס שבח בשווי 20,000 ש"ח

   למעלה מ- 99,000 ש"ח!!! זה סכום הפיצויים שבית המשפט פסק ללקוחה שלנו, שנשברו לה 2 שיניים עקב קריסה של מיטת עיסוי

   פסק הדין הוא הצלחה גדולה מאוד, לא בגלל הסכום שנפסק, אלא מהסיבה שבמהלך המשפט, בית המשפט "גילה" את דעתו, והעריך את סכום הפיצויים בסך של כ-55,000 ₪ בלבד. וכאן נכנסנו למאבק כפול: גם מול הנתבע, וגם מול בית המשפט. לשמחתנו, את המאבק הכפול סיימנו בניצחון כפול: בית המשפט פסק לטובתנו פיצויים הגבוהים בכמעט פי 2 מהפיצויים אותם ראה בית המשפט כפיצויים סבירים. כי כאלה אנחנו, כשצריך, אנחנו יודעים לנהל מאבק גם מול כשהסיכויים לרעתנו – ולנצח.

   חוות דעת של מומחה מטעם בית המשפט קבעה ללקוחה שלנו פיצוי בסך של למעלה מ-200,000 ש"ח, בגין טיפול שיניים רשלני אחד

   עדכון חם ממשרדנו, והפעם: רשלנות רפואית בטיפולי שיניים. חוות דעת של מומחה מטעם בית המשפט קבעה ללקוחה שלנו פיצוי בסך של למעלה מ-200,000 ש"ח, בגין טיפול שיניים רשלני אחד. חשוב לזכור, כי הסכום אינו כולל את עוגמת הנפש והכאב והסבל שיפסוק בית המשפט כחלק מהפיצויים. מבטיחים לעדכן אתכם בסכום הסופי שייפסק כשיהיה פסק דין, בינתיים, תזכרו שרשלנות רפואית – זה אנחנו.

   פרסום עורכי דין באינטרנט פרסום עורכי דין באינטרנט